Muayenehane Değişikliklerinin İptali

0
198

Bilindiği üzere 03.08.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kurumları Hakkındaki Yönetmelik bir defa daha değiştirilmiş ve Özel Muayenehanelerin sağlaması gereken koşullar düzenlenmiştir. Tam gün yasasının muayenehanede çalışılmasını engelleyen hükümlerinin Anayasa Mahkemesince iptali ve Danıştay’ın Sağlık Bakanlığı’nın basın açıklamasının yürütmesini durdurmasının hemen ardından manidar bir şekilde yayımlanan bu değişiklikler ile Sağlık Bakanlığı, yeni muayenehanelerin açılabilmesi imkanını ortadan kaldırmış ve mevcutlara da bir yıl sonra kapanmaktan başka çare bırakmamıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan bu yönetmeliğe karşı çeşitli kurum ve derneklerce davalar açılacaktır. Açılacak davaların “hukuksal inceleme” yapılırsa kazanılması ve yönetmeliğin hukuka açıkça aykırı maddelerinin iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir. Çünkü;

1-      Getirilen Bu Düzenlemeler ile Hekimlerin Mesleklerini Serbestçe Yapabilme Hakları Ellerinden Alınmıştır.

Hekimlik mesleğinin kurallarının temel olarak düzenlenmiş olduğu 1219 sy Tababet Ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 5.maddesine göre; özel muayenehane açmak veya evinde muayenehane tesis etmek sureti ile mesleğini icra etmek isteyen her hekim, durumu bulunduğu yerin il sağlık müdürlüğüne bildirmek ve gerekli belgeleri vermek zorundadır.

1219 sy kanunun 5.maddesinden; muayenehane açmanın herhangi bir izin koşuluna bağlanmadığı ve hekimlerin evlerinde dahi muayenehane açabilecekleri açık bir şekilde anlaşılmaktadır.

Oysa ki; Sağlık Bakanlığınca getirilen bu düzenlemeler ile adeta muayenehane açmak için izin alma koşulu getirilmiş ve uyulması imkansız koşullar getirilerek hekimlerin neredeyse bırakın evlerinde, herhangi bir yerde muayenehane açmak sureti ile mesleklerini icra etme hakları adeta ellerinden alınmıştır.

Sağlık Bakanlığınca bugüne kadar yapılan düzenlemeler ile Planlama ve İstihdam Komisyonları kurulmuş ve hekim kadroları adeta tek bir merkezden kontrol edilmeye başlanarak hekimlerin özel sektörde serbestçe çalışma hakları ellerinden alınmıştır. Ayrıca yeni özel sağlık kurumlarının açılışları da yapılan düzenlemeler fiilen imkansız hale gelmiştir. Yapılan bu son düzenlemeler ile hekimlerin muayenehane açma ve işletme hakları da elinden alınmıştır.

Yani Sağlık Bakanlığı hekimleri yalnızca kendisinin istihdam edebileceğini ve kamudan başka çalışma alternatiflerinin olmadığını ilan etmiştir.

Gelinen son durum; açıkça Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde getirilen serbest çalışma özgürlüğüne aykırıdır.

2-      Sağlık Bakanlığı’nın Getirmiş Olduğu Bu Düzenlemeler Ölçüsüzdür.

Yönetmelik ile zorunlu hale getirilen fiziki koşullara hemen hemen hiçbir muayenehanenin uyma imkanı bulunmamaktadır. Bu durum Türkiye çapında neredeyse bütün muayenehanelerin kapanması sonucunu doğuracaktır.

Muayenehaneler için istenilen muayenehane odası büyüklüğü 16 metrekaredir. Oysa ki hastanelerden istenen oda büyüklüğü 12 metrekaredir.

Özürlülerin kullanımına uygun iki tuvaletin bulundurulması, zaten konut amaçlı kullanım alanlarında faaliyet gösteren muayenehaneler için imkansızdır.

Asansör, Merdivenler ve kapılar  için getirilen fiziki koşullar amaca uygun değildir. Anlaşıldığı kadarı kapı genişlikleri sedye ile girişi kolaylaştırmak amacı ile düzenlenmiştir. Ancak gerek muayenehanelerde yapılacak işlemlerin sınırlı olması gerekse de uygulamada sedye ile kaç kişinin muayenehaneye gittiği dikkate alındığında bu büyüklüklerin amaca uygun olmadığı ortaya çıkacaktır.

Yukarıdaki örneklerde de anlatıldığı üzere getirilen bu düzenlemeler gerekli değildir. Ayrıca muayenehaneleri bu düzenlemelere uygun hale getirmek de mümkün değildir. Yine bugüne kadar böylesine düzenleme yapma ihtiyacı hissedilmemişken Tam Gün hayal kırıklığının üzerine Yargı tarafından iptal edilen Tam Gün uygulaması ile aynı amacı taşıyan düzenlemelerin yapılması da, amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu açıkça göstermektedir Tüm bu sebepler ile getirilen tüm bu tedbirler ölçüsüzdür.

3-      Mevcut Muayenehanelerin Kazanılmış Hakları İhlal Edilmiştir.

Yönetmeliğin geçici 7.maddesi ile 03.08.2010 tarihine kadar açılmış olan muayenehaneler, 12/D maddesine bir yıl içerisinde uygunluklarını sağlamak zorundadırlar. Bu süre içerisinde yeni uygunluk belgesi almayan muayenehanelerin valilikçe faaliyeti durdurulacaktır.

Oysa ki; Kazanılmış hakların korunması, yüksek yargı organlarının kararları ile de korunan, Hukuk Devleti İlkesinin ve Hukuki Güvenlik Prensibinin sonucu doğal bir haktır ve ölçüsüz bir şekilde ihlal edilemez.

Bakanlık tarafından getirilen bu düzenlemeler ile belki Özel muayenehanelerin standartları yükseltilerek kalite arttırılmak istenmiş ise de, muayenehanelerin bu düzenlemelere uyma imkanlarının olmadığı göz önüne alındığında, bir yılın sonunda bu şartlara uymayan muayenehanelerin faaliyetlerinin durdurulacağının düzenlenmesi ile muayenehane sahibi hekimlerin müktesep hakları ölçüsüz bir şekilde ihlal edilmiş durumdadır.

Ayrıca; aynı yönetmelik ile tıp merkezi ve dal merkezlerine uyum sağlamaları için dört yıl verildiği halde muayenehanelere bir yıl verilmesi de açıkça haksızlıktır.

Yukarıda izah etmeye çalıştığım üzere; yönetmelik değişiklikleri açıkça hukuka aykırıdır ve bir amaca hizmet eder şekilde düzenlenmişlerdir. Bu değişikliklere karşı açacağımız davalarda, argümanlarımızın hukuki açıdan incelemesinin yapılarak neticede değişikliklerin iptal edileceğine inanıyoruz.

Av. Eren Evren

Ege Sağlık Kuruluşları Derneği

Hukuk Danışmanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here