Muayenehanesi Olanlara İstihdam

0
197
4.1.1

Muayenehanesi olan hekimlerin SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında kadro dışı geçici çalıştırılıp çalıştırılamayacağına dair bir tartışma yaşanıyor. Bu konuda Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara İl Sağlık Müdürlükleri’nin Sağlık Bakanlığı’na görüş sormuş ve bu taleplerine karşılık Sağlık Bakanlığı’nın SGK ile anlaşması olan bir özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimin muayenehane işletemeyeceği yönünde görüş bildirmiş. Bu görüş doğrultusunda da; Sağlık Müdürlükleri özel sağlık kuruluşlarına yazı yazarak hekimlerinin çalışma belgelerini iptal edeceğini bildirmiş.

Ankara ile ilgili olanı göremedim ancak Denizli ile ilgili olan elimize geçti. Sağlık Bakanlığı hangi kural ve görüş kapsamında vermiş bilmiyorum ancak Bakanlık gerçekten de bu durumda olan hekimlerin çalışma belgelerinin iptalini gerektirir şekilde işlem yapılması gerektiğini söylüyor.

Oysa ki; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesi çok açık. Bu maddeye göre;

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, aşağıdaki sağlık kurum ve kuruluşlarında mesleklerini icra edebilir:

a)      Kamu kurum ve kuruluşları.

b)     Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmeli çalışan vakıf üniversiteleri.

c)      Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan özel sağlık kurum ve kuruluşları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve kamu kurumları ile sözleşmesi bulunmayan vakıf üniversiteleri, serbest meslek icrası.

Tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, ikinci fıkranın her bir bendi kapsamında olmak kaydıyla birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilir. Bu maddenin uygulanması bakımından Sosyal Güvenlik Kurumunca branş bazında sözleşme yapılan özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversiteleri yalnızca sözleşme yaptıkları branşlarda (b) bendi kapsamında kabul edilir. Mesleğini serbest olarak icra edenler, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, (b) bendi kapsamında sayılan sağlık kuruluşlarında da hastalarının teşhis ve tedavisini yapabilir. Sözleşmeli statüde olanlar da dahil olmak üzere mahalli idareler ile kurum tabipliklerinde çalışan ve döner sermaye ek ödemesi almayan tabipler işyeri hekimliği yapabilir. Döner sermayeli sağlık kuruluşları ise kurumsal olarak işyeri hekimliği hizmeti verebilir. Bu maddenin uygulamasına ve işyeri hekimliğine ilişkin esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.

Yukarıda koyu ve italik olarak işaretlediğim yerden de görüleceği üzere, muayenehanesi olan bir hekim yaptığı işlemin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödettirilmemesi şartı ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında çalıştırılabilir.

Burada dikkat edilmesi gerekli tek konu, muayenehanesi olan hekimin yaptığı işlemlerin SGK’ya fatura edilememesidir. Fatura edilirse SGK ile yapılan sözleşme gereğince cezai şart uygulamasına maruz kalınır.

Yasa bu kadar açıkken, Sağlık Bakanlığı ve Müdürlüklerinin yasaya uymaları gerekiyor. Yine bu konuda Yönetmelik yok, görüş sorduk olumsuz çıktı gibi gerekçelerle, hem Sağlık Kuruluşlarını hem hekimleri hem de bu hekimlerden hizmet alan hastaları olumsuz yönde etkilememeleri gerekli. Aksi takdirde yapılan yanlışın Yargıdan geri döneceği çok açıktır.

Av. Eren Evren

Ege Sağlık Kuruluşları Derneği

Hukuk Danışmanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here